Weidevogelinventarisatie provincie Utrecht 2021

Samenvatting
In het voorjaar van 2021 werd 36.487 hectare aan
agrarisch gebied in de provincie Utrecht geïnventariseerd op weidevogels. Het betrof zowel het weidevogelkerngebied (16.242 ha) als de weidevogelrandzone (20.245 ha), met uitzondering van de aanwezige natuurreservaten. Er werden vier gebiedsdekkende inventarisatierondes uitgevoerd.
In totaal werden er 11.261 territoria vastgesteld van 17 verschillende soorten weidevogels. Voor de vastgestelde soorten komt dit neer op een gemiddelde dichtheid van 30,9 territoria per 100 hectare. De talrijkste soorten waren Kievit (3.403 territoria), Grutto (2.017), Krakeend (1.306), Tureluur (1.175) en Scholekster (1.113). Gemiddeld genomen waren
de dichtheden aan weidevogels in de kerngebieden aanzienlijk hoger dan in de randzones (42,1 territoria per 100 ha, tegenover 21,9). Van Tafeleend,
Patrijs, Kwartelkoning en Kemphaan werden geen territoria gevonden.
Ten opzichte van 2019, toen een soortgelijke inventarisatie werd uitgevoerd, lieten de meeste soorten een toename zien. Binnen het 36.314 hectare grote gebied, dat in beide jaren werd onderzocht, waren de toenames het opvallendst bij Zomertaling (van 14 naar 41 territoria), Gele Kwikstaart (van 60 naar 174), Veldleeuwerik (van 173 naar 305) en Tureluur (van 860 naar 1.173). Scholekster, Kievit en Grutto, die landelijk gestaag dalende trends vertonen, bleven op peil of namen licht toe. De enige soort die duidelijk afnam was de Wulp (van 26 naar 9).
Net als in 2019 werden de hoogste dichtheden aangetroffen in de kerngebieden van Eemland en De Venen.
Het kerngebied van de Vijfheerenlanden kwam als opvallendste stijger naar voren in deze rangschikking; de gemiddelde dichtheid steeg hier van 11,6 territoria per 100 hectare in 2019 naar 27,2 in 2021. De enige
gebieden waar de gemiddelde dichtheid daalde ten opzichte van 2019, waren de randzones van De Venen, Midden-West en Ruige Weide.
Door periodiek inventarisaties uit te voeren kunnen
aantalsontwikkelingen tijdig worden gesignaleerd en
gebieden waar weidevogels standhouden worden geïdentificeerd en beschermd.

Zie voor het volledige rapport:\https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2021-12/Rapport%20Weidevogels-Utrecht-2021.pdf