Verslag van de excursie naar Tiengemeten

Op zaterdag 15 april 2017 zijn we met 4 auto’s op pad gegaan naar Tiengemeten.

Na een welkom door de boswachter, gingen we op pad naar een bijzonder nest: de zeearend. Een man en een vrouw zijn daar aan het bouwen. men verwacht nog geen eieren dit seizoen. Het bouwen kan tot de volgende lente doorgaan en wie weet als de vonk overspringt, komt er in het voorjaar van 2018 gezinsuitbreiding,

20170415_Tiengemeten (4)

Tijdens het rondwandelen hebben we ook 62 andere vogelsoorten gespot.

Wat ons opviel, was dat er nog grote groepen grutto’s rondvlogen. Zullen deze naar onze polders trekken om een nest te maken? Of slaan ze een jaartje over?

20170415_Tiengemeten (12)

De boswachter wees ons ook nog op een beverburcht. De bevers hebben we niet gespot, maar wel de knaagsporen.

Al met al een leuke dag en voor herhaling vatbaar. Zeker als de zeearenden volgend jaar gaan broeden.

image2

Lijst van de vogels die gezien of gehoord zijn. (vet afgedrukt de bijzondere soorten)

 • Aalscholver
 • Bergeend
 • Blauwe kiekendief
 • Blauwe reiger
 • Boerenzwaluw
 • Brandgans
 • Bruine kiekendief
 • Buizerd
 • Canadese gans
 • Cetti’s zanger
 • Ekster
 • Fazant
 • Fitis
 • Fuut
 • Graspieper
 • Grauwe gans
 • Groene specht
 • Groenling
 • Grutto
 • Holenduif
 • Houtduif
 • Huiszwaluw
 • Kauw
 • Kemphaan
 • Kievit
 • Kleine mantelmeeuw
 • Kleine zilverreiger
 • Knobbelzwaan
 • Kokmeeuw
 • Koolmees
 • Krakeend
 • Kuifeend
 • Lepelaar
 • Meerkoet
 • Merel
 • Middelste zaagbek
 • Nijlgans
 • Pimpelmees
 • Rietgors
 • Rietzanger
 • Roerdomp
 • Scholekster
 • Slobeend
 • Soepeend
 • Spreeuw
 • Steltkluut
 • Tafeleend
 • Tjiftjaf
 • Tortel
 • Tureluur
 • Veldleeuwerik
 • Vink
 • Waterhoen
 • Wilde eend
 • Winterkoning
 • Wintertaling
 • Witte kwikstaart
 • Zeearend
 • Zilvermeeuw
 • Zomertaling
 • Zwarte kraai
 • Zwarte zwaan
 • Zwartkop