Verslag excursie Tiengemeten

De excursie naar Tiengemeten op zaterdag 10 augustus 2016 was een succes. Met 24 personen zijn we om 9.30 vertrokken richting de pont van Tiengemeten. Daar aangekomen, voor sommige was het een zoektocht, werden we verwelkomt door onze gids. Na de overtocht zijn we gaan wandelen en kwamen we gelijk bij een waterplas met veel watervogels. De gids kon enthousiat vertellen over het ontstaan van Tiengemeten en over het beheer op dit moment.
Na een leuke wandeltocht met veel waarnemingen van vogels, kwamen wij op het uiterste puntje van het eiland, waar we in de Herberg Tiengemeten hebben genoten van een heerlijke lunch.
Daarna was iedereen vrij om verder het eiland te bewonderen. Sommigen namen weer de pont van 15.00 uur om huiswaarts te gaan, maar er zijn er ook enkelen gebleven tot de pontafvaart van 16.00 uur. Deze laatste hebben nog wel leuke waarnemingen gedaan, zoals een bokje, dodaars, kleine zilverreiger en jawel, een ijsvogel. Eerst hoorden wij hem alleen maar, maar bij de afvaart van de pont maakte hij een rondje over het water rond het pontje.
In totaal hebben we 58 soorten vogels gespot.
Onderstaand een lijst:

Wintertaling

Krakeend

Kauw

Torenvalk

Knobbelzwaan

Watersnip

Wilde eend

Brandgans

Blauwe reiger

Meeerkoet

Witgat

Fazant

Huismus

Witte Kwikstaart

Grote Zilverreiger

Merel

Aalscholver

Kokmeeuw

Putter

Grauwe Gans

Lepelaar

Buizerd

Sperwer

Stormmeeuw

Havik

Veldleeuwerik

Zwarte Kraai

Wulp

Boerenzwaluw

Slobeend

Nijlgans

Blauwe Kiekendief

Kievit

Bonte Strandloper

Fuut

Canadese Gans

Kemphaan

Tureluur

Winterkoning

Pijlstaart

Ruigpootbuizerd

Bruine Kiekendief

Koperwiek

Cetti’s Zanger

Kolgans

Kneu

Zanglijster

Houtduif

Ekster

Tortelduif

Holenduif

Roodborsttapuit

Waterhoen

Koolmees

Dodaars

Kleine Zilverreiger

Bokje

IJsvogel

Totaal 58 soorten, waaronder enkele zeldzame, zoals IJsvogel, Bokje, Dodaars, Kleine Zilverreiger, Roodborsttapuit, Holenduif, Cetti’s Zanger en Ruigpootbuizerd.

Van het gedrag van het Bokje nog een filmpje toegevoegd: http://youtu.be/6PhtRGUvs54