Bescherming

Een goede samenwerking tussen boer en vrijwilliger is altijd van belang.

Betrek beide partijen in het werk:

 1. – Zorg voor overleg tussen boer en vrijwilliger(s) over het verloop van het seizoen en de planning van werkzaamheden
 2. – Meld het de boer als er iets mis is, bijvoorbeeld een koe in de sloot
 3. – Hou de lotgevallen van legsels bij in het veldboekje
 4. – Hou de plattegrond en het overzicht van aanwezige legsels goed bij
 5. – Kom kort na en voor elk seizoen met alle boeren en vrijwilligers bij elkaar om te praten

 

Markeermiddelen

Bij het gebruik van markeermiddelen zijn tussen boer en vrijwilliger twee afspraken van belang:

 1. – Welke markeermiddelen gebruiken we en hoe gaan we die plaatsen ten opziche van het nest?
 2. – Wie haalt de markeermiddelen weg (nest weg of uit, dan stok weg en resultaat registreren)?

Er zijn verschillende soorten markeermiddelen in gebruik:

 1. – Deels geschilde takken
 2. – Dunne twijgen
 3. – Bamboestokken
 4. – Korte latten
 5. – Etc.

Veel verschil in resultaat zit er niet tussen, maar het markeermiddel mag natuurlijk niet te opvallend zijn. De bamboestokken zijn bij ons favoriet. Vrijwilligers voorzien de bamboestokken soms van een witte of meerkleurige punt om ze voor de boer en/of loonwerker beter zichtbaarder te maken. Dat werkt, maar bij tegen de zon in kijken is een goed geheugen (met betrekking tot de locatie van de stok) of een nauwkeurige kaart een goed extra hulpmiddel.

Tevens voorzien vrijwilligers merkstokken vaak van een nummmer om er zeker van te zijn met welk nest te doen te hebben.
Dat kan door met een watervaste stift een nummer op een wasknijper te schrijven, en die vervolgens aan de bamboestok te bevestigen. Vooral op percelen met veel nesten kan dit zinvol zijn.

Let op:

 1. – Plaats op grasland de stokken evenwijdig aan de greppel en in de maairichting
 2. – Plaats op akkerland de stokken in de rijrichting van de tractor
 3. – Plaats de stokken 1 tot 2 meter voor en na het nest. Gebruik zonodig becijferde wasknijpers voor het nummeren
 4. – Gebruik zonodig becijferde wasknijpers voor het nummeren

Bescherming nesten

Voor het beschermen van nesten kunnen verschillende hulpmiddelen worden gebruikt:

 • – Nest beschermer
 • – Schrikdraad
 • – Dakpan of bakje

Indien er vee op het perceel loopt, dient men een nestbeschermer circa 25 cm boven het nest te plaatsen, zodat de broedende weidevogel nog gemakkelijk bij het nest kan en dus niet wordt geweerd. Afrasteren met schrikdraad kan ook, als het om vee gaat dat aan schrikdraad gewend is

Voor werkzaamheden tijdens het broedseizoen moeten de volgende voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen:

Op gras land:

 • – Maai ruim om de nesten heen
 • – Grote pollen gras laten staan bevordert het uitkomstresultaat van nesten; advies is minimaal 4 bij 2 meter
 • – Verwijder na het schudden zonodig gemaaid gras van het nest, anders stopt de vogel met broeden

Op akkerland:

 • – Werk om de nesten heen
 • – Verplaats de nesten zonodig en leg ze in een rechte lijn; gebruik bij het meermalig verplaatsen van een nest een dakpan of een bakje
 • – Til de apparatuur zonodig even op

Bescherming kuikens

Mochten er al verscheidene nesten met jongen zijn, is het belangrijk de volgende regels na te streven:

 1. – Weidevogels hebben mozaiek in graslandgebruik nodig: spreiding in vroeg en laat in gebruik genomen percelen
 2. – Zet zonodig 24 uur van tevoren stokken met plastic zak in het te maaien perceel om te bevorderen dat Grutto’s met jongen naar andere percelen trekken
 3. – Begin met maaien zover mogelijk bij vogels met jongen vandaan; maai zonodig van binnen naar buiten, maar let vooral goed op
 4. – Een vluchtheuvel biedt een uitwijkplaats voor jonge weidevogels en jonge hazen
 5. – Zet pullen over de sloot of plaats ze tijdelijk in een afgedekte emmer
 6. – Spaar ook op akkerland jonge vogels bij werkzaamheden; werk er omheen of zet ze op een ander perceel

Conclusie

Mochten deze maatregelen zo veel als mogelijk worden nageleefd, zal dit leiden tot een betere bescherming van weidevogels
en hopelijk tot meer succesvolle broedgevallen