Diverse mededelingen

Beste weidevogelbeschermer,
Zwarte stern.
Op onze website staat een mooi stukje over een zwarte stern met jongen in de Lopikerwaard. Uniek, want vele jaren hebben ze niet gebroed in ons gebied. Zie voor meer informatie het bericht elders op de website.
Excursie
Tijdens de startavond hebben wij al meegedeeld, dat er een excursie georganiseerd zal worden. De datum daarvoor is al bekend, nl. zaterdag 13 juli 2013. We gaan dan naar de Biesbosch. Je mag je partner of een andere introducé meenemen. Voorlopig zijn er geen kosten aan verbonden.
Om mee te kunnen moet je je binnen één week opgeven via de mail naar: info@weidevolgebescherminglopik.nl. Dan kunnen we met de organisatie daarmee rekening houden. Wij hopen op veel aanmeldingen.
Slotavond
Ook is afgesproken om de slotavond eerder te houden. De bedoeling was vlak na het weidevogelseizoen, maar vanwege de duur daarvan, bovenstaande excursie en de zomervakantie, is de slotavond nu gepland op vrijdagavond 20 september 2013. Zet deze datum vast in je agenda, zodat je in ieder geval present kan zijn.
Tot slot.
Het weidevogelseizoen 2013 is laat begonnen. Eerst te droog, toen te koud en nat, maar toch lopen er al veel jonge vogels rond.
De datum 1 juni 2013 nadert nu snel. Het tijdstip, dat de percelen met uitgeteld maaibeheer gemaaid mogen worden. De indruk is nu, dat daar nog nesten of jonge vogels inzitten. Zaak dus om deze percelen deze week goed te bekijken of er al gemaaid kan worden. Vrijwilliger, treedt in overleg met de agrariër over het tijdstip van maaien van deze percelen. Neem eventueel contact op met je sub-coördinator of met Leo Kramer 06-51767010), onze gebiedscoördinator van de Agrarische Natuurvereniging. Soms is het nodig om per perceel aparte maatregelen te treffen.